Takarék Személyi Kölcsön

Igényeljen most Takarék Személyi Kölcsönt!


THM: 10,58% - 13,40%

Lehetséges hitelcélok:

 

 • A kölcsön szabadfelhasználású (felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni) változó, valamint fix kamatozással.


Az igényelhető hitel devizaneme: Forint


A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs


Az Adós hitelezhetőségének alapfeltételei:


a) Adós a 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő, devizabelföldi/rezidens természetes személy. 
b) Amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal.
c) Állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal (vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal), lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és adókártyával rendelkezik; külföldi állampolgár esetében: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmánnyal, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik).
d) Rendelkezik munkabér, nyugdíj, családi pótlék, GYES, GYED jövedelemmel. Az Adós önálló havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér összegét.
e) Telefonos elérhetőséggel rendelkezik:
f) alkalmazottak esetén elérhető a munkáltató (vezetékes vagy mobiltelefonon) A Hitelintézet saját hatáskörben meghatározhatja azon munkáltatók körét, akik esetében nem feltétel, hogy vezetékes telefonon elérhető legyen az adategyeztetés érdekében, elegendő, ha előfizetéses mobil telefonnal rendelkezik. 
g) Az Adós a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) történő teljeskörű lekérdezéshez.
h) Nincs a KHR-ben lejárt tartozása, illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben: pl. csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban.
i) Az Adósnak jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt. 
j) Elvárt minimális munkaviszony:

 

 • Nem pályakezdő Igénylő esetén: minimum 6 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt. Amennyiben az Adós alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 3 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 6 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát.)
  Folyamatos munkaviszonynak tekintjük a fenti feltételek mellett az Adós jogutód-munkáltatónál folytatott munkaviszonyát is.
 • Pályakezdő Igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dolgozik) az elvárt minimális munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő 6 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazolni.


k) Határozott idejű munkaviszony esetén, amennyiben a munkáltató az Adóssal időszakonként – pl. évente, félévente, stb. – újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az Adós, akkor, amennyiben ez a folyamatosság minimum 2 éve fennáll, a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.)

 

l) Rezidens besorolású Adós külföldi munkavállalása esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított +6 hónapot. Az Adós, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkavállalási engedély nem előírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett munkaviszony lejáratának időpontját kell figyelembe venni.) 
a) Az Adós állandó lakcímére kiállított és bemutatott utolsó befizetett közüzemi számla (elektronikusan kapott elszámolás esetén az Igénylő aláírásával igazolja a dokumentum eredetiségét), valamint annak igazolása, hogy nincs lejárt közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum. 
m) Az Adós – a nyugdíjas Adóst kivéve – legalább 3 hónapja bármely magyarországi Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdonos, amit számlakivonattal, számlaszerződéssel, vagy Hitelintézeti igazolással kell igazolni. A folyósítás feltétele fizetési számla nyitása a Hitelintézetnél. Az Adós vagy az Adóstárs fizetési számlával rendelkezik a Hitelintézetnél vagy a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a Hitelintézetnél fizetési számlára vonatkozó szerződést köt és a kölcsön fennállásának időszaka alatt ezen fizetési számlaszerződését nem mondja fel.

 

A hiteligényléshez szükséges nyomtatványok és dokumentumok:


Szükséges nyomtatványok:

 

 • Takarék Személyi Kölcsön igénylőlap;
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi);
 • KHR előzetes nyilatkozat, KHR nyilatkozatok és tájékoztató;


Felhívjuk a tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, a KHR nyilatkozatok közül a Kölcsönszerződés 1/c. mellékleteként megjelenített mellékletet kizárólag tájékoztatás céljából adjuk át, azt kitölteni és aláírni az igényléskor nem szükséges, mivel ez azt a célt szolgálja, hogy Ön vissza tudja vonni a referenciaadatainak a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig történő KHR-ben való adatkezeléséhez történő hozzájárulását.


Szükséges dokumentumok: 

 

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), EU állampolgárok esetén: külföldi személyi igazolvány vagy útlevél illetve tartózkodási engedély és egy második, az Adós személyére kiállított okmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.).
 • Utolsó 3 havi fizetési számla kivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, nyugdíj jóváírás érkezik). 
 • Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény.
 • az Adós vagy az Adóssal egy háztartásban élő személy nevére és állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett közüzemi (elektromos áram- / gáz- / víz- / szemétdíj / kábel-TV / internet előfizetésről szóló) szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése;
 • Készpénz átutalási megbízással történő fizetés esetén a legutolsó kiegyenlített, telefonszolgáltató részéről kiállított számlalevelet (a közüzemi számla keltétől számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a kölcsönigénylés befogadásának napjáig) és a kifizetést igazoló feladóvevényt kell benyújtani.
 • Számláról történő fizetés esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtania az Adósnak, aminek a kifizetését a legutolsó számlakivonat igazolja, amely számlakivonat keltétől számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a befogadás napjáig; vagy ezen számlakivonat mellé benyújthatja ugyanarról a közüzemi díjról a legfrissebb közüzemi számlát is.


Jövedelemigazolás dokumentumai:

 

 • Az utolsó lezárt évről szóló – 30 naptári napnál nem régebbi – NAV jövedelemigazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében,
 • akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyán túl vállalkozásból vagy csak vállalkozásból származik,
 • aki a saját vagy családja vállalkozásában alkalmazott. 
 • Külföldi munkavállalás esetén (ha az Adós nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) a munkáltatói jövedelemigazolás és utolsó 3 havi számlakivonat mellett, amennyiben az érintett országban előírás, kötelező:
 • tartózkodási engedély,
 • munkavállalási engedély.
  Szükséges továbbá mindezen dokumentumok hiteles fordítása is.

 

KHR információ


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a hitelintézetek ügyfelei korlátlan számban, térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy késedelmes tartozással szerepelnek-e a KHR adatbázisában. 
Felhívjuk az Adós figyelmét arra, hogy a KHR-ben való élő státusszal (késedelmes tartozással, visszaéléssel) szereplés a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével.

 

Kölcsönösszeg:

 

 • Minimum 100.000,- Ft Maximum 5.000.000,- Ft
  (de nem lehet magasabb, mint az Adósbeszámítható havi nettó jövedelmének a tízszerese).
 • A kölcsön összegének 10.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.


A kölcsön konkrét összege - fenti pontban megjelölt intervallumon belül - és futamideje az Adós igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési eljárás alapján kerül megállapításra.


Kölcsön futamideje:

 

 • Minimális futamidő: 12 hónap
 • Maximális futamidő: 84 hónap

A futamidőt 1 hónapos lépésközzel lehet igényelni.

 

Törlesztés:


A kölcsön törlesztése havi részletekben, a hónap az adós által választott napján kizárólag az Adós nevén, forintban a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláról történik. A havi törlesztő részlet tartalmazza a mindenkor esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettséget. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsön folyósítását követő hónap Adós(ok) által kért napja. 
A törlesztő részletek havi periódusos annuitással kerülnek meghatározásra.
Az Adós előtörlesztésre jogosult.

 

A Takarék Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó kamattípusok, díjak és költségek bemutatása/magyarázata


Az aktuális kamatok, jutalékok, díjak, költségek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza.

 

Kamatozás

 

 • változó (referencia kamatlábhoz kötött),
 • fix

 

a) Változó kamat esetén:
A Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 3 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és - futamidőtől függően - 3 éves kamatfelár-kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. (A hitel utolsó kamatfelár kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.)
A Hitelkamat referencia-kamatból és kamatfelárból áll. 
A Hitelintézet a folyósított kölcsön után a kamatot a folyósítás napjától számítja fel. A hitelkamat a havi törlesztő részlet esedékességekor kerül megfizetésre.
Amennyiben az Adósnak eddig nem a Hitelintézetnél vezetett számlájára érkezett a munkabére:
Amennyiben az Adós vállalja, hogy jövedelme a hitelfolyósítást megelőzően a Hitelintézetnél megnyitott fizetési számlára érkezik, úgy kamatkedvezményben részesülhet.
b) Fix kamat esetén:
Fix kamat esetén az ügyleti kamat a teljes futamidőre változatlan.
Amennyiben az Adós jövedelme a Hirdetményben meghatározott összeget minden hónapban meghaladja, úgy kamatkedvezményben részesülhet.

 

Jutalékok, díjak, költségek


Az egyes díjak, jutalékok és költségek meghatározását az ÁSZF, míg mértéküket a hatályos Hirdetmény tartalmazza.

 

 • Kezelési költség
 • Folyósítási díj
 • Szerződésmódosítási díj
 • Előtörlesztési díj
 • Rendkívüli ügyintézési díj
 • Rendkívüli levelezési díj
 • Adós kérésére kiállított eseti igazolások, Számlaegyenlegek díja
 • Késedelmi kamat


Takarék Személyi Kölcsön ügyintézése/folyamata

 

1) A hitelkérelem benyújtása

A hitelkérelmi nyomtatványokat a Hitelintézet honlapján, valamint a fiókjaiban találhatja meg.

 

A kitöltésben a Hitelintézet munkatársai készséggel segítséget nyújtanak Önnek.

 

A kölcsönigénylés befogadása nem jelenti azt, hogy a Hitelintézet jóvá is hagyja a kölcsönt, csupán csak azt, hogy a hiteligénylés előírt feltételei teljesülnek.


2) KHR ellenőrzés (Központi Hitelinformációs Rendszer)
A Hitelintézet minden kölcsönigénylésben megjelölt szereplőre KHR lekérdezést végez.
Abban az esetben, ha az adatok alapján problémás hitellel szerepel a nyilvántartásban, a kérelme elutasításra kerül, melyről tájékoztatjuk Önt.

 

3) Ügyfélminősítés/hitelbírálat
Az ügyfélminősítés lényege az Ön fizetőkészségének és fizetőképességének vizsgálata a benyújtott jövedelemigazolás és a hitelkérelmi nyomtatvány adatai alapján.

 

4) Szerződéskötés
Szerződéskötéskor minden ügyletben résztvevő személynek jelen kell lennie (kivételt képez, akit meghatalmazottja képvisel).
2.000.000,- Ft kölcsönösszeg felett Adós/Adóstársak közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie.
A kötelezettségvállaló nyilatkozat díját Ön a közjegyző felé fizeti meg.

 

5) A kölcsön folyósítása
A kölcsön folyósításának feltételeit, módját a kölcsönszerződés tartalmazza. Ezek teljesülését követően a folyósítás a megnyitott/megadott számlájára megtörténik.

 

Fontos!
A Takarék Személyi Kölcsönnel kapcsolatos minden információt elérhet az alábbi honlapon: www.mohacsitakarek.hu, valamint a Takarék Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez című dokumentumban.

 

Tekintettel arra, hogy a hitelszerződés jellemzően hosszú távú elkötelezettséget jelent, a kölcsönfelvételt megelőzően kérjük, mérlegelje háztartása pénzügyi teherbíró képességét: gondolja át, hogy mekkora összegű az a havi törlesztőrészlet, amelyet teljesíteni tud abban az esetben is, ha váratlan kiadások merülnek fel, vagy tartós változások következnek be pénzügyi helyzetében.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a változó kamatozású kölcsön esetén a kamatszámítás alapja – a referenciakamat emelkedése – a kamat, és ezzel együtt a törlesztőrészletek emelkedésével járhat.
A fentiek mellett minden esetben mérlegelje, hogy a hitel nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése milyen többletköltségekkel járhat (pl. a hitelintézet késedelmi kamatot számít fel).

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) is tájékozódni.

 

Összehasonlítást segítő alkalmazás elérhetősége: 
http://alk.mnb.hu//fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo?portalstate=pfilter&producttypeid=HK&headingid=20229061

 

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) folyamatos felügyeletet gyakorol a pénzügyi tárgyú törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett, így a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztókat érintő ügyekben is eljár. Az MNB-hez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafi-ók: 777., telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) a hitelintézetekhez benyújtott panasza elutasítása, vagy annak elmaradt, illetve nem megfelelő kivizsgálása esetén fordulhat fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése érdekében.
A Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban: PBT) egy alternatív vitarendezési fórum, a hitelintézetek és az Adósok között felmerülő jogviták a bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu).