Takarék Otthon Hitel

Igényeljen Takarék Otthon Hitelt álmai lakásának megvásárlásához

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

 • Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel és állami támogatások lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg ingatlancéljai egyediek, akkor igényelje a piaci kamatozású ingatlancélra nyújtott Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 hitelterméket.
 • Választható,
 •  referencia-kamatlábhoz kötött változó, vagy
 • 5 vagy 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás.
 • Hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások.
 • Akár induló hitelintézeti díjak nélkül is a Hirdetményben meghatározott időszakra és feltételekkel, a nevesített induló díjak átvállalásával/ visszatérítésével.


2. Milyen célokra igényelhető a Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

A Hitelintézet önállóan forgalomképes, Magyarország területén lévő használt, valamint új építésű, lakóingatlan megvásárlását , új lakóingatlan építését, meglévő lakóingatlan bővítését és felújítását finanszírozza. A hitel igényelhető építési telek megvásárlására, valamint ingatlanvásárlás esetén a hozzá tartozó garázs és tároló finanszírozására is.
Új- vagy használt lakás vásárlása esetén Ön aláírt ingatlan adásvételi szerződés nélkül is benyújthat kérelmet előzetes, jövedelemigazolás alapján történő bírálatra.

 

3. Milyen devizanemben érhető el a Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

 

A kölcsön összege:

 

 • minimum: 1.000.000,- Ft
 • maximum: 50.000.000,- Ft


A kölcsön összege az ügyletbe bevont szereplők Hitelintézet által elvégzett hitel - és fizetőképességének vizsgálatától, illetve fedezetként felajánlott ingatlan(ok) - jogszabályi előírások alapján számított – hitelbiztosítéki, illetve kockázati értékétől függ.
A kölcsön alapvetően a saját források kiegészítésére szolgál, a kölcsön összege a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem haladhatja meg az ingatlan - Hitelintézet által is elfogadott - forgalmi értékének 80 százalékát.

 

5. A hitel futamideje, rendelkezésre tartása, türelmi ideje:

 

A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.
Rendelkezésre tartási idő (szakaszos finanszírozás esetén): maximum 2 év, mely a szerződéskötéstől számítandó.
Türelmi idő : legfeljebb 24 hónap lehet.

 

6. A hitelnyújtás általános feltételei:

 

Adósra, Adóstársra vonatkozó részletes feltételek:

 

 • nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;
 • legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,
 • munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt,
 • a havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér összegét, vagy az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel,
 • kényszereljárás, „magáncsőd” nincs folyamatban és az elmúlt egy évben nem indult ellene,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs róla nyilvántartott negatív információ,
 • amennyiben az Adós a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 70. életévét, úgy a kölcsönügyletbe olyan beszámítható jövedelemmel rendelkező, nagykorú Adóstársat/Adóstársakat kell bevonni, akik közül legalább egy nem tölti be a 70. életévét a futamidő lejáratáig;
 • telefonos előfizetéssel vagy - amennyiben nincs az Igénylő nevén előfizetés, úgy - telefonos elérhetőséggel rendelkezik
 • megfelel a Hitelintézet által előírt egyéb követelményeknek.


7. Fedezetként elfogadható ingatlanok:

 

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges (kivéve építés és bővítés esetén) és tulajdonviszonyai rendezettek. Egy kölcsön fedezeteként a Hitelintézet legfeljebb három ingatlant fogad el, melyek forgalmi értéke ingatlanonként legalább 3 millió forint (termőföld és - lakóingatlan mellé kiegészítő fedezetként elfogadható - garázs esetén nincs piaci értékre vonatkozó korlátozás).


A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:

 

 • Lakóingatlan: 
 • olyan jogerős használatbavételi engedéllyel (fennmaradási engedéllyel) rendelkező épület, melynek építmény státusza telekkönyvileg bejegyzett, függetlenül attól, hogy az lakott vagy lakatlan;
 • Lakás, ikerház, családi ház, sorház, legalább 50%-ban lakófunkcióval rendelkező vegyes funkciójú ingatlan, nem ideértve a tanyát;
 • garázs lakóingatlan mellé kiegészítő fedezetként fogadható el.
 • Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és ahol a közmű csatlakozási lehetőség adott.
 • Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha.
 • Tanya, amennyiben lakóingatlan funkcióval rendelkező ingatlanrészt tartalmaz
 • Zártkerti területen lakóingatlanként nyilvántartott épület a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén.
 • Üdülő/nyaraló
 •  Üzlet/iroda
  Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés szükséges, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt és a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó feltételeket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik. 
  Az ingatlanfedezet értékét a Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített szakértői értékbecslés alapján kell meghatározni, mely nem lehet 30 napnál régebbi.
  A fedezetként bevont ingatlan(ok)ra a Hitelintézet, mint jogosult részére önálló zálogjog és annak biztosítására terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. 
  Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került. 
  Fedezetként elfogadható az az ingatlan, amelyen az alábbi terhek/bejegyzések szerepelnek:
 • Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 •  munkáltató vagy önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • egy magyar hitelintézet által bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom megelőző ranghelyen (ugyanazon hitelintézet akár több hitellel is),
 •  haszonélvezeti / özvegyi jog abban az esetben, ha a haszonélvező / özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül,
 •  társasház alapító okirat,
 •  elővásárlási jog,
 • szolgalmi jogok.
  Tiltott bejegyzések az ingatlanon: visszavásárlási és vételi jog, végrehajtás, árverés, tartási és életjáradék jog, öröklési jog, használati jog, perfeljegyzés, zárlat, zár alá vétel.

 

További feltétel:

 

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Építés esetén a hitelcél szerinti ingatlan vonatkozásában az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást kell kötni. Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

8. A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kondíciói (kamat, díjak, jutalékok, költségek)

 

A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
Az elérhető akciókról és kedvezményekről tájékozódjon az aktuális termékhirdetményünkben.

 

Kamatozás feltételei:

 

A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:
a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.
Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.
A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.
b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 5 év.
c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 10 év.
A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

 

9. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forint hitelösszegig magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés, 
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén 
 • érvényes, közokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés vagy 
 • magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés, illetve közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat;
 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra (építés esetén a hitelcél szerinti ingatlan vonatkozásában az építkezés speciális kockázataira is kiterjedően) a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került.
 • A szükséges saját erőt a kölcsön igénybevétele előtt az Ügyfél a hitelcél megvalósításához igazoltan felhasználta. 
 • Egyösszegű folyósítás esetén a folyósítás legkésőbbi időpontja a kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés megkötésétől számított 90. nap.
  A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 

10. A hitel folyósítása

 

Az egyedi kölcsönszerződésekben rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a hitel folyósítása ingatlancélú hitelek esetén:

 

a) Egyösszegű

 

 • Lakás/ház/telek vásárlás esetében a folyósítás az adásvételi szerződés szerinti ütemezésben (egy vagy több részletben) történik, a folyósított összeg az Eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára vagy az ügyletben közreműködő ügyvédi letéti számlájára kerül átutalásra.
 • Felújítás esetén a folyósítás - hitelösszegtől függetlenül - egyösszegű, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a folyósítást követő 12 hónapon belül köteles igazolni a hitelcél teljesülését. 
  5 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén a folyósítást követő 12 hónapon belül a hitelcél teljesültének igazolásán túl helyszíni szemle is szükséges a hitel felhasználásának ellenőrzésére, amelynek díja az Ügyfelet terheli. 
 • Építés, bővítés esetén 2 millió forint hitelösszegig a folyósítás egyösszegű, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél a folyósítást követő 12 hónapon belül köteles igazolni a hitelcél teljesülését.

 

b) Szakaszos – építési, bővítési hitelcél esetén


2 millió forintot meghaladó összegű építési, bővítési hitel esetén a folyósítás szakaszosan történik, a hitelcél készültségi fokához igazítottan,

 • A készültségi foknak megfelelő szakaszos folyósítás az önerő felhasználását követően történik. 
 • A szakaszok esetében szakértő által végzett helyszíni szemle alapján (melynek díja az Ügyfelet terheli) igazolásra kerül, hogy az építkezés/bővítés a tervek és a költségvetés szerinti ütemben halad, az önerő illetve a kifolyósított kölcsön összeg(ek) az ingatlanba beépítésre került(ek), így az előírt készültségi fokot elérte. 
 • Az utolsó részlet - 10% - folyósításának feltétele a megépített ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedély, illetve a hatályos építési jogszabályok szerint ezzel egyenértékű, vagy ehelyett alkalmazni rendelt dokumentáció bemutatása és az elkészült épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetésére vonatkozó Földhivatal által záradékolt változási vázrajz bemutatása.

 

11. Törlesztés:

 

A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet.

 

Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével.
Türelmi idős törlesztés: Türelmi idő választása esetén a türelmi idő alatt az Ügyfél csak kamatot fizet. A tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követően kezdődik.

 

12. Előtörlesztés:


Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Hitelintézethez a pontos összeg és dátum megjelölésével. Az előtörlesztés kért időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelemnek a Hitelintézetbe megérkezését követő 10. nap. Amennyiben korábbi időpont szerepel az előtörlesztési kérelmen, úgy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10. nap lesz a teljesítés napja.
Előtörlesztési díj: a hatályos Hirdetmény szerint kerül megállapításra

 

További tájékoztatás

 

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.

 

Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.) is tájékozódni.

 

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kérjük, a részletekről tájékozódjon kirendeltségeinken. A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, a Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Fogyasztónak nyújtott Jelzáloghitelek Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A lakossági jelzáloghitel konstrukcióról a 69/511-090 telefonszámon érdeklődhet.

Csatolt dokumentumok: