Otthonteremtési kamattámogatás

Otthonteremtési kamattámogatás

A kölcsön célja:

 

 • Magyarország területén lévő új lakás építése, vásárlása,
 • használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint
 • legalább komfortos, használt lakás bővítése, valamint
 • a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetése.


Kölcsönfelvevők köre:

 

 • Magyar állampolgár.
 • Tartózkodási engedéllyel rendelkező (külföldi) személy, aki legfeljebb 3 hónapja Magyarország területén él és rendelkezik bejelentett lakóhellyel.
 • Harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett engedéllyel rendelkezik.
 • Hontalan, menekült vagy oltalmazott személy, ha ilyen jogállásúnak ismerik el.

 

A kölcsönigénylés általános feltételei:

 

 • A kamattámogatással épített, vásárolt ingatlan esetén a hitelcél megvalósulásának időpontjában, korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánt ingatlanban pedig, a kérelem benyújtásának időpontjában, a támogatott személy, legalább 50 % tulajdoni hányaddal kell, rendelkezzen.
 • A támogatott ügyfél lakás vásárlás vagy építés esetén annak megvásárlása vagy elkészültét követő 1 éven belül a hitelcéllal érintett ingatlanban lakóhelyet létesít, bővítés és korszerűsítést esetén pedig lakóhelye és valamennyi esetben a támogatott időszakban lakóhelyéül szolgál.
 • Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak Ptk. szerinti hozzátartozói.
 • Az igénylő vállalja, hogy lakásvásárlás esetén a saját erőt az ingatlan telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-kal csökkentett részével az eladó fizetési számlájára fizeti meg.
 • Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Építés esetén a telekárat nem tartalmazó építési költség, valamint új lakás vásárlása esetén a vételár ÁFA és telekár nélküli vételár nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot,
  használt lakás vásárlása esetén a vételár nem haladhatja meg 20 millió Ft-ot, és
  korszerűsítés vagy bővítés esetén az ÁFA összegét is tartalmazó költségvetés nem haladhatja meg a 15 millió Ft-ot.
 • Az igénylő a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 15 napnál nem régebbi - OEP által kiadott -, okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az igénylő 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban, vagy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződést megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatba vételi engedély kiadását megelőzően, korszerűsítés és bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően lehet benyújtani. 


 
Kölcsön összege:


Minimum: 1.000.000,- Ft.
Maximum: új lakás építése vagy vásárlása esetén 15.000.000,- Ft.
használt lakás vásárlása vagy korszerűsítése vagy bővítése esetén maximum 10.000.000,- Ft.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt-től visszavásárolt ingatlan esetén maximum 6.000.000,- Ft.

 

Saját erő mértéke: 30%.

 

Kölcsön futamideje: 12 - 240 hónap.

 

Kamattámogatás időtartama. A futamidő első 60 hónapja.

 

Kamat mértéke:


A kamat mértéke változó.
A Bank a folyósított kölcsönösszeg után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Kamatperiódus:


A kölcsön futamideje alatt az ügyleti kamat mértéke a szerződéskötés napjától számított 1 évente kerül felülvizsgálatra, és az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírhozamok illetve referenciahozamok alapján kerül meghatározásra.

 

Kamattámogatás mértéke: A hitelcéltól, illetve többgyermekes támogatott személy esetén a gyermekek számától függően az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam 50 - 70 %-ig, azzal, hogy amennyiben a kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6 % alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6 %-os mértékének eléréséhez szükséges.

 

Kamattámogatás megszűnésének esetei:


1. a kamattámogatások igénybevételének alapját képező építési munkák a kamattámogatás időtartama alatt nem készülnek el, 
2. az építtető támogatott személy az építési szándékától elállt, 
3. a használatbavételi engedély megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtetőnek felróható okból hiúsul meg, vagy 
4. a támogatott személy a használatbavételi engedély bemutatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti 
 

Kamattámogatás megszűnésének következménye:


A folyósított támogatásokat a Ptk. szerint számított kamattal, továbbá az igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal együtt vissza kell fizetni.

 

Értékbecslési díj: 


Értékbecslőnek fizetendő díj, melynek mértékét az értékbecslő határozza meg.

 

Helyszínelési díj: 


Építési és korszerűsítési jellegű munkálatok esetén, a mindenkori hirdetmény szerint.

 

Folyósítás:


A kölcsönszerződés megkötését és a folyósítási feltételek teljesülését követően:

 

 • vásárlás esetén az adásvételi szerződésben megjelölt ütemezés szerint utolsó részletként;
 • építés, bővítés esetén készültségi szintnek megfelelően szakaszosan, saját erő felhasználását követően;
 • felújítás, korszerűsítés esetén saját erő felhasználását követően szakaszosan,


Törlesztés: 
Havi egyenlő részletekben, a folyósítást követő naptári hónaptól.

 

Előtörlesztés:


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztő részlet összege vagy csökken a hitel futamideje. Díját a mindenkori hirdetmény tartalmazza. 
Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Bank felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

Kölcsön fedezete:


Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme.
Amennyiben az igénylő egyedülálló, a Bank megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest bevonását, vagy életbiztosítás megkötését írhatja elő.
Ingatlan fedezet bevonása szükséges.

 

Számla bemutatási kötelezettség.

 

 • Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár összegéről kell számlát benyújtani.
 • Lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése vagy bővítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építő (építtető) nevére kiállított számlákat. Ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.


A számla elfogadás feltétele, hogy a számlakibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepeljen.

 

A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

A THM mértéke függ az igényelt kölcsön mértékétől.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.
Az Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott kölcsön részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Hirdetményben, terméktájékoztatóban, a Hitelintézetek Üzletszabályzatában, amelyeket a Takarékpont hálózatban résztvevő Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Mohácsi Takarék Bank Zrt. fiókhálózati munkatársaihoz!

 

Kérjük, számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, és a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo) is tájékozódni.

Csatolt dokumentumok: