1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
  4. Kamattámogatott lakáscélú hitelek
  5. Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne

Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne

Kamattámogatot kölcsön

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásával nyújtott KAMATTÁMOGATOTT HITEL

 

Kölcsönfelvevők köre:


A fiatal vagy a többgyermekes támogatott személy, illetve nagykorú támogatott személy.

 

fiatal: az a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelő személy, aki:
a) nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét, vagy
b) házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő olyan, a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában 35. életévét még be nem töltött személy, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét,

 

többgyermekes: az a háztartásában legalább két gyermeket nevelő személy, aki:
a) nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét, vagy 
b) házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő olyan, a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában 45. életévét még be nem töltött személy, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét,
 

A kölcsön célja:


a) a fiatal vagy a többgyermekes támogatott személy:
aa) új, összkomfortos lakás felépítéséhez, 
ab) új lakás vásárlásához, 
b) a nagykorú támogatott személy lakás korszerűsítéséhez 

 

Igénylés időbeli korlátja:


A kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását új lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, korszerűsítés esetén a hitelcél megvalósulása előtt kell kérni a hitelintézettől.

 

Kölcsön összege: 


Az építési költség, a vételár vagy a korszerűsítés költsége kiegyenlítéséhez felvett kamattámogatott hitelintézeti kölcsön összege:
a) lakás építése, új lakás vásárlása esetén 
aa) Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb a 12,5 millió forint, 
ab) egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint, 
b) lakás korszerűsítése esetén legfeljebb 5 millió forint lehet,

 

azonban a kölcsönösszeg nem haladhatja meg az igénylő, annak házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa, az eltartott gyermekek és családtagok együttes tulajdoni hányadával arányos építési költségeket (vételárat), korszerűsítési költséget.

 

Kamattámogatás időszaka:


A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást.

 

Támogatható ingatlanok köre:


Kamattámogatást vehet igénybe
a) a fiatal és a többgyermekes támogatott személy:
aa) Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot, 
ab) egyéb településeken a 20 millió forintot meg nem haladó - a telekár nélkül számított - összegű, az áfa összegét is tartalmazó építési költségek vagy vételár esetén legalább komfortos komfortfokozatú új lakás építésére vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlására, 
b) a nagykorú támogatott személy: építési költséghatár nélkül településtípustól függetlenül lakás korszerűsítésére.

 

Kölcsön futamideje:


Maximum 20 év
Saját erő mértéke: építés, vásárlás esetén az összköltség 30%-a.

 

Kamat mértéke:


A Banknál a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Kamattámogatás mértéke:

 

a) új lakás felépítése vagy vásárlása céljából többgyermekes támogatott személy esetén:
aa) hat vagy ennél több gyermek esetében az állampapírhozam 70%-a, ennek hiányában a referenciahozam 70%-a,
ab) öt gyermek esetében az állampapírhozam 64%-a, ennek hiányában a referenciahozam 64%-a,
ac) négy gyermek esetében az állampapírhozam 59%-a, ennek hiányában a referenciahozam 59%-a,
ad) három gyermek esetében az állampapírhozam 55%-a, ennek hiányában a referenciahozam 55%-a,
ae) két gyermek esetében az állampapírhozam 52%-a, ennek hiányában a referenciahozam 52%-a,
b) új lakás felépítése vagy vásárlása céljából fiatal támogatott személy esetében az állampapírhozam 50%-a, ennek hiányában a referenciahozam 50%-a,
c) lakás korszerűsítése esetén az állampapírhozam 40%-a, ennek hiányában a referenciahozam 40%-a,
Amennyiben a támogatott által fizetendő, az előző pontok szerint számított kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6% alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6%-os mértékének eléréséhez szükséges.

 

Értékbecslési díj: az értékbecslő határozza meg.

 

Helyszínelési díj: Építési és korszerűsítési jellegű munkálatok esetén, a mindenkori hirdetmény szerint.

 

Folyósítás:


A kölcsönszerződés megkötését és a folyósítási feltételek teljesülését követően: 

  •  vásárlás esetén az adásvételi szerződésben megjelölt ütemezés szerint utolsó részletként; 
  • építés, korszerűsítés esetén készültségi szintnek megfelelően szakaszosan, saját erő felhasználását követően;

 

Törlesztés: 


Havi egyenlő részletekben, a folyósítást követő naptári hónaptól.

 

Előtörlesztés:


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztő részlet összege vagy csökken a hitel futamideje. Díját a mindenkori hirdetmény tartalmazza. 
Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Bank felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

Kölcsön fedezete:


Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme.
Amennyiben az igénylő egyedülálló, a Bank megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest bevonását, vagy életbiztosítás megkötését írhatja elő.
Ingatlan fedezet bevonása szükséges.

 

Számla bemutatási kötelezettség:

 

  •  Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár összegéről kell számlát benyújtani.
  •  Lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet - a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell benyújtani.

A számla elfogadás feltétele, hogy a számlakibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepeljen.

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.


A THM mértéke függ az igényelt kölcsön mértékétől.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.


A kamattámogatással nyújtott kölcsön részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Hirdetményben, terméktájékoztatóban, a Hitelintézetek Üzletszabályzatában, amelyeket a Takarékpont hálózatban résztvevő Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Mohácsi Takarék Bank Zrt. fiókhálózati munkatársaihoz!


Kérjük, számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, és a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo) is tájékozódni.
 

Csatolt dokumentumok: