1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Állami támogatás
 4. Családok Otthonteremtési Kedvezménye - CSOK

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - CSOK

A Kormány 2016. január 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A CSOK nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

 

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK

 

Magyarország területén lévő:

 

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új, lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.


2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

 • CSOK igényelhető - az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző
 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy
 • a fiatal házaspár által- meglévő gyermekei számától függően – vállalt, legfeljebb 3 születendő gyermeke után.

 

 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül
 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • valamint - aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.


A CSOK összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - figyelembe kell venni, beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő állami támogatást.

 

3. Mekkora összegű támogatás igényelhető?

 

Használja kalkulátorunkat!

 

Új lakás vásárlás és építés esetén igényelhető támogatási alapösszegek:

 

Eltartott gyerekek száma CSOK összege (Ft)* Minimális hasznos alapterület** 
       
     Lakás (nm)  Egylakásos lakóépület (nm)
 1    600.000,-         40 70
 2 2.600.000,-  50 80
3 vagy többb     10.000.000,-  60 90

*Ha az igénylők már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető CSOK különbözete igényelhető. 


**A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét az összes, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző (eltartott és vállalt) gyermek száma alapján kell meghatározni, akire tekintettel a CSOK-ot igénylik (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).
 

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak esetén a közös és nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is, élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(ke)t az alábbi részletezésnek megfelelően:

 

Amennyiben az élettársak:

 

 • csak az egyik fél gyermeke után vagy csak közös gyermekük után; vagy közös gyermekük és az egyik fél saját gyermeke után igénylik a támogatást, a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.
 • a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe. Amennyiben a sajátjukon kívül az igénylőknek közös gyermeke(ik) is van(nak), ő(ke)t csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.


4. Személyi feltételek:

 

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető. 
A CSOK-ot igényelhetik házastársak, élettársak, egyedülállók (magyar állampolgárok illetve a Rendeletben 5. §-ban megjelölt természetes személyek) a már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok vállalt gyermekeik után. Házastársak és élettársak együttes igénylőként igényelhetik a CSOK-ot.

 

 • OEP igazolás: A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.


A biztosítotti jogviszonynak 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén legalább 2 éve, egyéb esetben legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 2 év illetve 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. 
(3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén az igénylést közvetlen megelőző 180 napnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.). 
A 180 nap teljesíthető:

 

 • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
 • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokkal, vagy
 • ha az igénylő valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt a külföldi hatóság igazolja.


Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, amelyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

 

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

 

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles fordításával kell igazolni.

 

Amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, nem szükséges az OEP igazolás, helyette a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozatát kell bemutatnia.

 

 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál (továbbiakban: NAV) nyilvántartott köztartozása. Élettársak vagy házastársak közül mindkét félnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolniuk, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk. A köztartozásmentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek (10 milliós CSOK esetén – meglévő gyermekei számától függően - legfeljebb 3 gyermek) vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, a Rendelet szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 1 gyermek vállalása esetén 4, 2 gyermek vállalása esetén 8 év. (10 milliós CSOK igénylésére jogosultak esetén a vállalt gyermek számától függetlenül 10 év)
 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről: az igénylőknek igazolniuk kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak tekintetében büntetőjogi felelősségüket a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, a CSOK igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.
 • A nem magyar állampolgár részére a kedvezmény a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • A CSOK iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság az igénylőket jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.


5. Egyéb feltételek:

 

a) Meglevő lakástulajdon: 
A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

 

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban: 
Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. (A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.)

 

c) Számlabenyújtási kötelezettség: 
Építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. A számla kibocsátójának az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelnie kell, Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2.000.000,- Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is. Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.

 

d) Lakásbiztosítás: 
A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

 

A CSOK igénylésének további feltételei:
Az igénylőnek vállalnia kell, hogy - saját maga és azon gyermeke, akire tekintettel a CSOK igénylése történt - a CSOK-kal érintett lakásban –, a CSOK folyósítását/utolsó részfolyósítását követő 10 évig – meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - életvitelszerűen kíván tartózkodni.

 

A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

 

Új lakás vásárlásánál a CSOK iránti kérelmet a vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül kell benyújtani. Az eladó és a vevő egymásnak nem lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. 

Új lakás építése esetén a bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézetnek el kell fogadnia.

 

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom.

 

A CSOK igénybevételével:

 

 • épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő,
 • vásárolt lakásra a támogatási szerződés megkötését követő, 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, amely időszak alatt a lakást haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terhelheti.


Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása:

 

A három vagy több gyermekes családok a 10 millió forint összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelhetnek. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújtja.

 

A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

 

 

CSOK - használt lakás

 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - CSOK


A Kormány 2016. január 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családok 10 millió Ft összegű CSOK-ot, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitelt igényelhetnek.


A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető CSOK támogatást a Családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

 

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 

 • használt lakás vásárlásához, 
 • meglévő lakás - a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez.

 

 

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

 • CSOK igényelhető
 • az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy
 • fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2 születendő gyermek vállalása esetén is.

 

 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül
 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; A támogatás megállapítása során a meglévő gyermeket, a 12. hetet betöltött magzatot, valamint a vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

 

 • A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, de ha az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.


3. Mekkora összegű támogatás igényelhető?

 

Használja kalkulátorunkat!

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t,, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

 

Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

 

Lakás Minimális hasznos alapterület (nm) Eltartott gyermekek száma Támogatás összege

 

Lakás Minimális hasznos alapterület (nm) Eltartott gyermekek száma Támogatás összege
40

1

600 000 Ft
50 2 1 430 000 Ft
60 3 2 200 000 Ft
70 4 vagy több gyerek 2 750 000 Ft

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).

 

Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege. 
Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

 

4. Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

 • OEP igazolás: A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint - ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt - biztosított kell, hogy legyen. A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:
 • TB jogviszonnyal, vagy
 • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
 • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

 


Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, amelyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

 

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

 

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

 

 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál (továbbiakban: NAV) nyilvántartott köztartozása. Élettársak vagy házastársak közül mindkét félnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolniuk, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 1 gyermek vállalása esetén 4, 2 gyermek vállalása esetén 8 év. Ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, a Rendelet szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.
 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről: az igénylőknek igazolniuk kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak tekintetében büntetőjogi felelősségüket a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, a CSOK igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.
  A nem magyar állampolgár részére a kedvezmény a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • A CSOK iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság az igénylőket jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.


5. Egyéb feltételek

 

a) A lakás vételárára vonatkozó előírás 
A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. 
Az eladó és a vevő egymásnak nem lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

 

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban 
A CSOK-kal megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

c) Többlet ingatlan tulajdon
CSOK-ot igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet, ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a 17/2016 (II.10) Kormányrendelet által nevesített olyan lakástulajdont, amely - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a 17/2016 (II.10) Kormányrendelet hatálybalépését (2016.02.11.) megelőzően, hatálybalépésekor, vagy azt követően került sor.

 

d) 5 éven belül értékesített lakás 
A CSOK akkor igényelhető, ha az igénylő a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a kedvezmény igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető:

 

 • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárával,
 • az értékesített lakást terhelő és az e pont szerinti eladási árból visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön e pont szerinti eladási árból törlesztett összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével.


e) Számlabenyújtási kötelezettség 
Bővítés esetén az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni. A támogatás összege pedig nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át. 
Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2.000.000,- Ft-ot meghaladja, csak abban az esetben fogadhatók el a számlák, ha a kivitelezővel kötött szerződés bemutatásra került.

 

f) Kérelem benyújtására nyitva álló határidő 
CSOK kérelmet használt lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.


A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.